merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

Döküman Filtresi

15 Mayıs 2012 - Genel

LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği değişiyor. Bundan sonra üniversite mezunu olan herkes sorumlu müdür olabilecek. Sorumlu müdür olabileceklerin kapsamı genişletiliyor ancak, sorumlu müdürler birden fazla işletmede görev alamayacak. 

 

Sorumlu müdür, gerçek müdür ayrımı ortadan kalkıyor

Bilindiği gibi şu an otogaz istasyonlarında iki müdür bulunuyor. Birincisi; istasyon sahibinin güvenip istasyonu teslim ettiği gerçek müdür. Diğeri; makine, petrol, kimya veya çevre mühendisliği fakültesinden mezun ve ilgili meslek odasından belge almış, göstermelik sorumlu müdür. İstasyonun nerede olduğunu bilmesine gerek yok olmayan sorumlu müdür, beş ayrı istasyonda çalışabiliyor. Belgesini sunup ücretini alıyor. Davul başkasında, tokmak başkasında. Sorumlu başkası, yetkili başkası. Sorumlunun otogaz istasyonunda neler olduğundan haberi bulunmuyor. EPDK’nın yayınladığı yeni taslağa göre  dolum tesislerinin  ve otogaz istasyonlarının gerçek müdürünün, aynı zamanda sorumlu müdür olması amaçlanmış. Eğer taslak yürürlüğe girerse artık gerçek müdür, sorumlu müdür ayrımı kalmayacak.  Yönetmelik değişikliğinden sonra bu çarpıklık ortadan kalkacak. Sorumlu müdür, işletmenin hakiki müdürü olacak.

5307 Sayılı Kanun’da, sorumlu müdürün, mühendis olması gerektiğine dair hüküm olmamasına rağmen, sadece mühendislerin sorumlu müdür olabileceğine ilişkin yanlış bir ön yargı vardı. 15. maddedeki; “LPG piyasasında görev alacaklar TMMOB’a bağlı ilgili meslek Odası tarafından eğitime tabi tutulur” ifadesinden, sorumlu müdürün mühendis olması gerektiği sonucu çıkarılıyordu. Yayınlanan taslaktan bu yanlışın düzeltildiği anlaşılıyor.

Sorumlu müdür olabileceklerin kapsamı konusunda, takdir edilmesi gereken olumlu gelişmeye, taslağın eğitimle ilgili bölümlerinde rastlanmıyor. Mevcut uygulamadaki temel yanılgılar, değişiklik taslağında da yer alıyor.

Kanun TMMOB’a mesleki eğitim verme yükümlülüğü getiriyor

5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu’nda eğitimin TMMOB’a bağlı ilgili meslek odalarından alınmasının zorunlu olduğuna ilişkin hüküm bulunmamasına rağmen, yönetmelik, eğitimin meslek Odalarından alınması yönünde kanuni yükümlülük bulunduğu varsayımıyla hazırlanmıştır. Anayasa ve rejim değişmediği sürece LPG faaliyetlerinde çalışanlara meslek odasından eğitim alma yükümlülüğü getirilemez. TMMOB ile bağlı meslek odaları, 6235 Sayılı Kanunla, mensuplarının menfaatlerini korumak ve mesleki dayanışma sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kendilerine yönetmelikle tanınan her türlü yetkiyi amaçları yönünde kullanmak zorundadırlar. Zorunlu eğitimin nasıl yapılacağı ve eğitimin hangi kurumdan alınacağı Anayasamızda düzenlenmiştir. Mensuplarının menfaatlerini geliştirmek için kurulan Odalardan eğitim ve belge alma zorunluluğu kanunla getirilemeyeceği gibi, yönetmelikle asla getirilemez. 5307 Sayılı Kanun’un 15. maddesiyle LPG piyasasında çalışanlara, Odadan eğitim alma yükümlülüğü getirilmemiş; tam tersine, Odalara eğitim verme yükümlülüğü getirilmiştir. Talep edildiğinde, eğitim verilmez ise idari para cezası, eğitim alamayana değil, eğitim vermeyen meslek odasına kesilir. Birlik, talepte bulunduğu için kanun koyucu odaya eğitim verme zorunluluğu getirebilmiştir. TMMOB, karşı çıksaydı veya muvafakat vermeseydi, meslek odalarına eğitim verme zorunluluğu yüklenemezdi.

Kanun, firmaların hizmet içi eğitim çalışmalarına engel olmadığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Enerji Bakanlığı’nın, EPDK’nın ve diğer özel kurumların eğitim vermesine de engel değildir.

Personel için, eğitim ve sertifika almak, kanuni zorunluluktur. Ancak, meslek odalarından almak zorunlu değildir. Eğitim ve sertifika, mühendislik odaları haricindeki yerlerden de alınabilir. Diğer kurumların eğitim vermesi ihtiyaridir. Milli Eğitim kurumları ve meslek odaları için aynı şey söylenemez.

Yönetmelik çıkarmak TMMOB’un değil EPDK’nın görevi

Kanun’un 15. maddesindeki, ilgili Oda ve TMMOB birlikte eğitime ilişkin yönetmelik hazırlar ifadesi, yakın zamana kadar; EPDK ile TMMOB müşterek yetkilerle, eğitim yönetmeliği çıkarır olarak yorumlanmıştır. Yönetmelik çıkarmakla, yönetmelik hazırlamak, kavramları ayrılamamış; Üniversitelerin veya STK’ ların kanun, hatta anayasa hazırlayabildiği ancak, kanunu da anayasayı da TBMM’nin çıkardığı görülememiştir. Madde hükmündeki, “ilgili meslek odasına” atfedilen “ilgili kurum” ifadesinden EPDK anlaşılmıştır. TMMOB’un tek başına veya Kurum’la birlikte eğitim yönetmeliği çıkarabilmesinin mümkün olmadığı gözden kaçırılmıştır. Hangi kurumların, ne amaçla yönetmelik çıkarabilecekleri Anayasamızda düzenlenmiştir. LPG Piyasasındaki eğitimler konusundaki yönetmeliği hiçbir koşulda TMMOB çıkaramaz. Ancak yönetmeliği herkes hazırlayabilir.

Sağlıklı bir eğitim ve sorumlu müdür yönetmeliği çıkarabilmek için yasanın ve piyasanın ruhunu iyi anlamak gerekir.

5307 Sayılı Kanunda, LPG piyasasında çalışanların TMMOB’a bağlı meslek odalarından eğitim ve belge almak zorunda olduklarına dair hüküm bulunmamaktadır.15. maddedeki yükümlülük, Odalara getirilen eğitim verme yükümlülüğüdür. Eğitim başka resmi ve özel kurumlardan da alınabilir.15. maddeye aykırılık oluştuğunda, idari para cezası eğitim almayan personele değil, eğitim vermeyen Odaya düzenlenebilir. Eğitim yönetmeliğini, TMMOB ve EPDK müştereken çıkarır, anlamına gelen bir ifade, kanunda yer almamaktadır. Eğitim yönetmeliğini EPDK çıkarır. Sorumlu müdürün mühendis olması gerektiğine dair kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. TMMOB’un kanuni amacı mensuplarının menfaatlerini korumaktır. LPG piyasasının asli faaliyetlerinde çalışanlara, meslek odasından eğitim ve belge alma yükümlülüğü getirilmesi için anayasa değişikliği gerekir. LPG piyasasındaki zorunlu eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın devre dışı kalması için anayasa değişikliği gerekir. Devlet kurumları eliyle, devletten veya vatandaştan beslenen ayrıcalıklı zümreler devri kapanmıştır. Sorumlu müdür; bağımsız denetçi, iç denetçi veya serbest meslek erbabı değildir. İşletmenin üst düzey yöneticisidir. Adı üstünde tesisin veya otogaz istasyonunun müdürüdür. Sorumlu müdüre, sorumlu müdürlükten başka işler yüklenmemesi, haklarının kısıtlanmaması, istediklerinin yapılması yönündeki düzenlemeler gereksizdir. Sıralanan hususlar özümsenmeden sorumlu müdür ve eğitim konusunda yapılacak düzenlemelerden beklenen sonuç alınamayacaktır.

Mehmet EFE

ANADOLU LPG VE AKARYAKIT SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

Email: merkez@anadolulpgdernegi.org.tr

2022 © Tüm Hakları Saklıdır.